WIKI Management

1.      Economia: Microeconomia se referă la totalitatea proceselor şi fenomenelor economice ce au loc la nivel de organizaţie şi consumatori în cadrul unei economii naţionale. Mezoeconomia abordează activităţile economice la nivel de ramură economică. Spre exemplu, economia agriculturii sau economia construcţiilor de maşini. Macroeconomia se referă la ansamblul activităţilor economice ce au loc în cadrul unei ţări, la sistemul activităţilor economice din cadrul unei naţiuni ce ţin cont de interesele generale naţionale resp. cele statale. Mondoeconomia defineşte economia mondială formată din totalitatea statelor lumii şi a interdependenţelor dintre acestea.

2.      Economia: Economia naturală este acea formă de organizare şi desfăşurare a activităţii economice în care nevoile de consum sunt satisfăcute din rezultatele propriei activităţi, fără a se apela la schimb. Ea se bazează pe autoconsum: eu produc, eu consum şi consum numai ceea ce produc. Economia de schimb este acea formă de organizare şi desfăşurare a activităţii economice în care agenţii economici produc bunuri în vederea vânzarii, obţinând în schimbul lor alte bunuri, necesare satisfacerii nevoilor lor. Economia de schimb este forma universală de organizare şi funcţionare a activităţii economice în lumea contemporană.

3.   Costul: Costul total este format din totalitatea costurilor corespunzătoare unui volum de producţie dat. Cu alte cuvinte cât costă firma să producă 100 de creioane? Costurile fixe sunt acea categorie de cheltuieli care ramâne fixă indiferent de modificarea volumului producţiei (chirii, cheltuieli de întreţinere a clădirilor, cheltuieli cu personalul administrativ, etc.). Costurile variabile sunt acea categorie de cheltuieli care se modifică odată cu modificarea volumului producţiei, ele sunt practic direct proporţionale cu cantitatea de produse obţinute (materii prime, salarii directe, etc.). Costurile medii sau unitare sunt costurile pe unitatea de produs şi pot fi: cost fix mediu, cost variabil mediu şi cost total mediu. Mai există costul marginal ce reprezintă costul suplimentar necesitat de obţinerea unei unităţi de produs în plus.

4.   Costul: Costul marginal are o importanţă deosebită în luarea deciziilor privind mărimea producţiei. Maximizarea profitului presupune ca realizarea fiecarei unităţi suplimentare de producţie să necesite un cost suplimentar cât mai mic. În cazul în care are loc creşterea costului marginal, adică a costului suplimentar necesitat de creşterea producţiei se diminuează eficienţa. Venitul suplimentar ce se obţine prin vânzarea sporului de producţie respectiv, trebuie să fie mai mare decât costul suplimentar necesitat de obţinerea sporului de producţie.

5.   Informaţii: Informaţii confidentiale - informatii de orice natură referitoare la un emitent sau la valorile mobiliare emise de acesta, inaccesibile publicului sau care nu au devenit încă publice şi a căror divulgare ar putea influenţa preţul sau alte aspecte ale tranzacţiilor cu valori mobiliare ale emitentului sau ale societăţilor comerciale asociate. Informaţii privilegiate - informaţii de orice natură privitoare la un emitent sau la valorile mobiliare emise de acesta, care nu sunt cunoscute publicului şi sunt susceptibile de a afecta decizia unui investitor, persoanele iniţiate fiind obligate să nu le divulge şi să nu le exploateze în mod direct sau indirect, personal sau prin interpuşi.

6.      Cererea reprezintă nevoia umană însoţită de capacitatea indivizilor de a cumpăra mărfurile dorite sau mai precis, cererea reprezintă cantitatea totală dintr-o anumită marfă dorită, care poate fi cumparată de un individ într-o perioadă determinată de timp, la un preţ unitar dat. Mărimea cererii pentru un anumit bun depinde de un număr de factori importanţi: de preţul produsului şi de veniturile consumatorului, de modificarea preţurilor altor bunuri, de numărul de cumpărători, de preferinţele cumpărătorilor.

7.      Managementul este procesul de coordonare a resurselor umane, informaţionale, fizice şi financiare în vederea realizării scopurilor organizaţiei. Relaţiile de management se referă la raporturile care se stabilesc între managerii şi lucrătorii unei organizaţii şi între aceştia şi cei din alte organizaţii Procesele de management, spre deosebire de procesele de execuţie, constau în activităţi prin care o parte a forţei de muncă acţionează asupra celeilalte părţi a forţei de muncă.

8.   Managementul comparat este ştiinţa care studiază procesele şi relaţiile manageriale din organizaţii ce funcţionează în contexturi culturale naţionale diferite, axându-se asupra identificării şi analizării asemănărilor şi deosebirilor manageriale, în vederea favorizării transferului internaţional de know-how managerial şi a creşterii, funcţionalităţii, eficacităţii şi eficienţei organizaţiilor.

9.      Oferta publica de cumpărare - oferta unei persoane de a cumpăra valori mobiliare sau drepturi aferente acestora, difuzată prin mijloace de informare în masă sau transmisă pe alte căi; o condiţie esenţială este ca posibilităţile de receptare din partea proprietarilor respectivelor valori mobiliare să fie egale. Oferta publică de preluare - oferta publică de cumpărare de valori mobiliare făcută de o persoană fizică sau juridică cu scopul de prelua o societate comercială detinută public. Oferta publică de vânzare - oferta unei persoane de a vinde valori mobiliare, difuzată prin mijloace de informare în masă sau comunicată pe alte căi, condiţia fiind posibilitatea egală de receptare din partea a minim 100 de persoane nedeterminate în vreun fel de către autorul ofertei.

10.  Piaţa: Piaţa Deal - piaţa auxiliară a pieţei Regular, de negociere, în care valorile mobiliare se tranzacţionează pe blocuri de tranzacţionare şi pentru care B.V.B. stabileşte o valoare minimă a tranzacţiei; variaţia maximă a preţului ordinelor de bursă în piaţa Deal se raportează la preţul de referinţă din piaţa principală (piaţa Regular). Piata Odd Lot - piaţa auxiliară a pieţei Regular, în care valorile mobiliare se tranzacţionează în cantităţi mai mici decât un bloc de tranzacţionare; variaţia maximă a preţului ordinelor de bursă în piaţa Odd Lot se raportează la preţul de referinţă din piaţa principală (piaţa Regular); Piaţa Rasdaq - sistem electronic de tranzacţionare a valorilor mobiliare, reglementat şi controlat de A.N.S.V.M., bazat pe concurenţa dintre diverşi formatori de piaţă; piaţa RASDAQ (piata organizată extrabursieră) asigură tranzacţionarea acţiunilor distribuite în urma Programului de Privatizare în Masă, neînscrise la cota Bursei de Valori Bucureşti.

11.  Piaţa: Piaţa Regular - piaţa principală în care valorile mobiliare se tranzacţionează pe blocuri de tranzacţionare; în această piaţă se determină preţul de referinţă al valorilor mobiliare. Piaţa secundară - piaţa organizată care funcţionează conform autorizării şi sub supravegherea C.N.V.M.; spre deosebire de piaţa priamară unde se plasează titlurile nou emise, în cadrul pieţei secundare se operează tranzacţii cu titlurile deja emise. Piaţa Unlisted - piaţa în care se tranzacţionează valorile mobiliare care nu sunt înscrise la cota BVB; această piaţă nu are pieţe auxiliare asociate. Piaţa primară - piaţa pe care se vând/cumpără titlurile nou emise, astfel realizându-se finanţarea agenţilor economici

12.  Poziţie de control - participare la capital care conferă unui acţionar sau unui grup de acţionari care acţionează în mod concertat, cel puţin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a emitentului. Poziţie majoritară - participare la capital care conferă acţionarului semnificativ sau unui grup de acţionari ce acţionează în mod concertat, fie mai mult de jumătate din totalul drepturilor de vot la adunarea generală a emitentului, fie drepturi de vot suficiente pentru a alege şi revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie a emitentului. Poziţie majoritară absolută - participare la capital care conferă acţionarului semnificativ sau unui grup de acţionari ce acţioneaza în mod concertat, fie mai mult de 75% din totalul drepturilor de vot în consiliul de administraţie, fie drepturi de vot suficiente pentru a alege şi revoca toţi membrii din consiliul de administraţie a emitentului.

13.  Preţ: Preţ brut obligaţiune - preţ care include dobânda acumulată şi este menţionat într-un ordin sau deal de cumpărare sau vânzare a unei obligaţiuni introdus în sistemul BVB; preţul brut este exprimat ca procent din valoarea principalului unei obligaţiuni. Preţ de referinţă - preţ faţă de care se calculează variaţia de preţ a unui simbol în ziua sedinţei de tranzacţionare; reprezintă preţul de închidere din piaţa principală a simbolului înregistrat în sedinţa de tranzacţionare precedentă. Preţ net (%) obligaţiune - preţul care nu include dobânda acumulată şi este menţionat într-un ordin sau deal de cumpărare sau vânzare a unei obligaţiuni introdus în sistemul BVB; preţul net este exprimat ca procent din valoarea principalului unei obligaţiuni. Preţ de deschidere - preţ la care o acţiune începe o zi de tranzacţionare.

14.  Profit pe acţiune - raportul dintre profitul net exprimat în lei şi numărul de acţiuni emise de societate; acest indicator poate fi calculat şi în valută, folosind raportul dintre profitul net exprimat în valuta respectivă (la cursul mediu din anul corespunzător profitului) şi numărul de acţiuni emise de societate; profitul pe acţiune este utilizat la calcularea altor indicatori care ajută în a determina dacă o acţiune este sub- sau supraevaluată, un astfel de indicator este raportul preţ/profit. Profitul producătorului reprezintă diferenţa dintre venitul total al firmei (cifra de afaceri) şi costurile totale.

15.  Previziunea este funcţia managementului prin care firma identifică ce doreşte să obţină în condiţiile interne şi de mediu date. Ea răspunde la întrebările: Ce trebuie şi ce poate fi realizat în cadrul firmei?” Previziunea are trei categorii de rezultate: prognozele, planurile şi programele. Acestea diferă în funcţie de orizontul de timp la care se referă, de gradul de detaliere şi de caracterul de obligativitate.