WIKI Service

 1. Acont: parte dintr-o sumă de bani care se plăteşte înainte, drept garanţie pentru îndeplinirea unui contract încheiat, în special cel de vânzare-cumpărare. Suma plătită anticipat drept garanţie pentru livrarea de bunuri, executarea unor lucrări sau prestarea unor servicii.
 2. ADMINISTRÁȚIE: totalitatea organelor administrative ale unui stat; secție a unei instituții însărcinată cu administrarea acelei instituții; Administrația de stat este totalitatea instituțiilor care asigură funcționarea statului; consiliu de administrație este organul colegial însărcinat cu administrarea unei întreprinderi sau a unei instituții; administrația locală este consiliul municipal, orășenesc sau comunal, împreună cu primarul și/sau prefectul.
 3. Beneficiar: Persoana care, pe baza unui contract, beneficiază de primirea anumitor produse, mărfuri sau de prestarea unor servicii; persoană fizică sau juridică la ordinul căreia trebuie plătit un efect de comerţ (cambie etc.); persoană care primeşte, obţine un credit de la o bancă.
 4. Bon: Document care dă deținătorului dreptul să primească suma indicată pe el sau să procure anumite lucruri; notă de plată cu care se achită sau se ridică marfa într-un magazin; hârtie de valoare, emisă de stat sau de o instituție bancară; hârtie de tezaur obligație emisă de stat pentru a obține împrumuturi cu dobândă de la cetățeni sau de la bănci.
 5. Adunare generală: Organ colectiv format din totalitatea ori majoritatea, (după caz) membrilor asociaţi şi care reprezintă voinţa societăţii; decide cu privire la problemele majore ale societăţii, la planurile apropiate ori îndepartate, la problemele ce se pot ivi în activitate şi în tot ce priveşte societatea în general; Adunare generală a acţionarilor: prescurtare AGA; cel mai înalt organ de deliberare al unei societăţi comerciale pe acţiuni, prin intermediul căruia se exprimă voinţa acţionarilor în orice probleme care interesează societatea în cauză.
 6. Amortizare: Parte din valoarea mijloacelor fixe inclusă în costul producţiei sau în cheltuielile de circulaţie pentru recuperarea treptată pe masura uzării lor; amortizare accelerată: presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare, în primul an de folosinţă; se mai numeşte şi amortizare fiscală.
 7. ATM: automat bancar care permite retragerea de numerar şi alte tranzacţii bancare electronice (plăţi de telefonie fixă sau mobilă şi a altor servicii de utilităţi publice, transferuri din contul de card în contul curent sau transferuri din contul de card în contul de card virtual pentru efectuarea de cumpărături pe Internet) cu ajutorul unui card bancar şi în baza unor instrucţiuni speciale (inserare PIN, selectarea operaţiunii din meniu etc.)
 8. Buget: Un plan (sau o situaţie estimativă) privind veniturile ţi cheltuielile prevăzute pentru o perioadă de timp specificată, din viitor. Într-un buget echilibrat, cele două componente sunt egale. Bugetele sunt necesare deoarece încasările şi cheltuielile nu se efectuează concomitent. La companiile mari, alcătuirea bugetului este un proces care se desfăşoară anual, încăsarile şi cheltuielile viitoare fiind defalcate în estimate lunare (sau chiar săptămânale).
 9. Comercializare: stadiul final al unui proces de dezvoltare a unui nou produs în care se ia decizia ca produsul să se fabrice la cea mai înaltă capacitate şi să fie lansat. Vezi New Product Development (dezvoltarea unui produs nou); Product Launch (lansarea produsului.
 10. Contractul de vânzare-cumpărare – Este un contract prin care una din părţi (vânzătorul) transferă proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte părţi (cumpărătorul) care se obligă în schimb să plătească vânzătorului preţul bunului vândut. Contractul de vânzare – cumpărare este reglementat în cartea III, t. V, cap. I, art. 1294 şi urm. Codul civil. Legea precizează obligaţiile vânzătorului şi ale cumpărătorului.
 11. Deficit: soldul din care reiese o insuficienţă a resurselor în raport cu nevoile, în cursul unei perioade date; în cazul schimburilor internationale, deficitul corespunde soldului negativ al balanţei comerciale (importuri mai mari decât exporturi) sau al balanţei de plăţi (exporturi de bunuri şi încasări din prestări de servicii pentru străini inclusiv turism şi servicii bancare mai mici decât importuri şi plăţi pentru prestări de servicii inclusiv de turism şi bancare efectuate în străinătate pentru naţionali.
 12. Lichiditate: capacitatea unui agent economic de a-şi plăti obligaţiile faţă de terţi la scadenţă. Un agent economic poate dispune de un volum mai mare de active decât valoarea totală a obligaţiilor sale faţă de terţi, dar să fie totuţi insolvabil dacă nu reuşeşte să transforme unele din active în bani, pentru a-şi onora obligaţiile.
 13. Rata: cota eţalonată care urmează să fie vărsată sau distribuită, dinainte stabilită, în contul unei datorii sau al unei obligaţii şi care se plăteşte cu regularitate.
 14. Scadenţa (maturitatea) ratei: acesta este termenul în care rata scadentă pentru fiecare lună trebuie platită. Scadenţa fiecărei rate este conţinută în planul de plăti sau în contractul de credit.
 15. Societate cu răspundere limitată (S.R.L.) Legea defineşte acest tip de societate ca fiind societatea comercială ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociaţii sunt obligaţi numai la plata părţilor sociale. În acest caz, capitalul societăţii este divizat în parţi sociale care, potrivit contractului de societate şi prevederilor stipulate în statut, nu se negociază la bursele de valori. Membrii acestui tip de societate sunt responsabili de pasivul social numai în limita sumelor depuse drept părţi sociale, precum şi de patrimoniul societăţii.

 http://www.money.ro/dictionar/dictionar-financiar-bancar